BEREKENINGEN

ExcelTech berekeningen

 • CFD Berekeningen
 • Benzeen brekeningen

CFD berekening

Een Computational Fluid Dynamics berekening, oftewel CFD berekening, biedt oplossingen voor parkeergarage ontwerpen of vraagstukken waarbij de gelijkwaardigheid kan worden aangetoond over het functioneren van bijvoorbeeld een RWAventilatiesysteem bij een autobrand.

In een 3D simulatie model van de garage worden de installatie componenten verwerkt, alles exact zoals de uiteindelijke bouw gerealiseerd zal worden. Het uitgewerkte ontwerp wordt op een dusdanige manier gesimuleerd zodat getoetst kan worden of het uiteindelijke doel, bijvoorbeeld zicht op brand, gehaald wordt conform de gestelde regelgeving.

De warmte- en rookverspreiding in de garage worden hierbij door middel van visualisatie en berekening aangetoond. De uitkomst wordt verwerkt in een CDF rapport. Met dit rapport kan bij een bevoegd gezag, veelal in een vroeg stadium, aangetoond worden dat de RWA installatie voldoet aan de gestelde eisen c.q. gelijkwaardigheid.

Realiseerbare simulaties

 • RWA / Rook Warmte Afvoer
 • RBS / Rook Beheersing Systeem
 • Natuurlijke ventilatiesystemen
 • Rookschermen (compartimentering)
 • Tunnelventilatie
 • CO ventilatiesystemen
 • Sprinklersystemen

Benzeen berekening

Niet veel voorkomend, maar in enkele gevallen nodig; een benzeenberekening. De berekening is ontwikkeld (2005) door het ministerie van VROM waarbij een Car Parking rekenmodel is ontworpen en gepubliceerd in het rapport TNO-MEP-R95/222. In 2007 is een aanvulling gepubliceerd waarmee de benzeen uitstoot door het ventilatiesysteem van een parkeer- of stallingsgarage beter aantoonbaar wordt gemaakt. In de NEN2443 wordt vermeld hoe de verontreinigde lucht af te voeren vanuit een parkeergarage.

in een Benzeenberekening wordt de emissie middels het Car parking model uitgerekend

 • Warme uitstoot, door rijdende/binnenkomende auto’s
 • Koude uitstoot, bij vertrekkende auto’s (koude start)
 • Stationair draaiende auto’s & verdamping ten tijde van het verblijf in de garage

Het advies voor het afvoeren van de verontreinigde lucht uit de garage is d.m.v. een verticaal uitblazende dakkap. Door het verticaal uitblazen van de verontreinigde lucht wordt deze direct in de omringende lucht opgenomen en is de kans op terugstroom het gebouw in of omringende gebouwen klein(er).

Wanneer dit bijvoorbeeld niet realiseerbaar is en omliggende gebouwen dichtbij staan of er alleen rondom straatniveau kan worden uitgeblazen kan het zijn dat er om een benzeenberekening gevraagd wordt. Dit om aan te tonen dat met de getroffen maatregelen de benzeen uitstoot binnen bepaalde grenzen valt van het toelaatbare.

ExcelTech kan een dergelijke benzeenberekening voor uw realiseren waarmee aan b.v. de gemeente getoond kan worden dat een installatie voldoet conform regelgeving.