Regelgeving & brandveiligheid

Of het nu om nieuwbouw, verbouw, renovatie of onderhoud gaat, te allen tijde dienen installatieaanleg en de onderhouds-en controle werkzaamheden conform regelgeving uitgevoerd te worden.

De regels aangaande brandveiligheid van gebouwen staan vermeld in het bouwbesluit. Met ingang van 1 April 2012 is het bouwbesluit 2012 van kracht. Gebouwen en installaties dienen te voldoen aan de eisen die gesteld worden in het bouwbesluit dan wel een goedgekeurde gelijkwaardige oplossing.

Vanuit het bouwbesluit wordt veelal verwezen naar een NEN(-EN) normering welke specifiek geldt voor het ontwerp, de installatie en het onderhoud aan de betreffende brandveiligheidssystemen.

Bouwbesluit = wetgeving

U als ondernemer, gebouw eigenaar, VvE beheerder, vastgoedbeheerder et cetera dient met de aanwezige brandveiligheidsinstallaties en brandpreventiemiddelen in uw gebouw te voldoen aan het gestelde in het bouwbesluit, Arbowet en voorschriften verzekeraars.

De eigenaar/beheerder wordt volgens regelgeving verantwoordelijk gehouden voor het deugdelijk uitvoeren van het onderhoud en de periodieke controles.

Er kan niet verwacht worden van u dat u de complete regelgeving hieromtrent kent, er wordt wel van u verwacht dat u hetgeen dusdanig aan professionals overlaat zodat hetgeen conform regelgeving wordt opgepakt en uitgevoerd.

Neem bijvoorbeeld een verzekeraar, die vermeld in de polis wat er wordt verwacht en waaraan u minimaal dient te voldoen. Wij raden u aan hier niet te lichtzinnig over te denken, u hebt immers te maken en de verantwoording over u medemens/bewoners en/of bezoekers, die er vanuit mogen gaan zich in een veilige omgeving te bevinden.

Rechtens verkregen niveau

Installaties in gebouwen ouder dan ‘Bouwbesluit 2012’ vallen onder de regelgeving conform de in die tijd geldende regelgeving, het zogenaamde ‘rechtens verkregen niveau’. Wanneer u verbouw- en/of renovatieplannen heeft dient u goed na te gaan wat er voor u veranderd aangaande regelgeving

ExcelTech B.V. is graag uw serviceparnter aangaande de (brand)veiligheidsystemen in parkeergarages en/of gebouwen.